Жодна пов’язана з економічною злочинністью  судова справа (кримінальна, цивільна чи господарська), не може бути якісно розслідувана без проведення судової експертизи експертом-економістом. Така експертиза є одним із джерел доказів по справі й призначається у випадках, коли для вирішення відповідних питань по цих справах необхідні спеціальні знання.

Судово-економічна експертиза як один із засобів доказування сприяє всебічному, повному й об’єктивному дослідженню обставин справи, ухваленню законних та обґрунтованих судових рішень.

Судова економічна експертиза — це процесуальна дія, спрямована на отримання доказів шляхом проведення судовим експертом на основі його спеціальних знань з бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів дослідження об’єктів (первинних документів, облікових регістрів і звітності), які містять інформацію про фактичні дані та обставини справи, що перебуває у провадженні.

Судовими експертами відділу економічних досліджень Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України проводяться економічні дослідження за експертними спеціальностями:

11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності»

11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємства та організації»

11.3 «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій».

Основними завданнями експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності є:

 • визначення документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення;
 • визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання послуг;
 • визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових коштів, цінних паперів;
 • визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат;
 • установлення відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку доходів та витрат за фінансово-господарськими операціями, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток.

Основними завданнями експертизи документів про економічну діяльність підприємств і організацій є:

 • визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо);
 • визначення документальної обґрунтованості аналізу і структури майна та джерел його придбання;
 • визначення документальної обґрунтованості стану та інтенсивності використання оборотних активів та джерел їх формування;
 • визначення документальної обґрунтованості та аналізу джерел власних коштів та результатів фінансово-господарської діяльності;
 • установлення документальної обґрунтованості та аналізу загальногосподарських і спеціальних фондів;
 • визначення документальної обґрунтованості та аналізу реальності розрахунків з дебіторами і кредиторами;
 • визначення документальної обґрунтованості та аналізу економічної доцільності отримання і використання кредитів і позик;
 • визначення документальної обґрунтованості та аналізу витрат і цін як чинників фінансової стабільності, беззбитковості;
 • визначення документальної обґрунтованості розрахунків при приватизації та оренді відповідно до чинних методик оцінки вартості майна, що приватизується, та інші питання, пов’язані з приватизацією, банкрутством підприємств;
 • визначення документальної обґрунтованості розрахунків частки майна при виході учасника зі складу засновників;
 • визначення документальної обґрунтованості розрахунків втраченого заробітку (від несвоєчасної виплати компенсації заподіяної шкоди при втраті працездатності і в інших випадках);
 • визначення документальної обґрунтованості цільового витрачання бюджетних коштів.

Основними завданнями експертизи документів фінансово-кредитних операцій є:

  • визначення документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках;
  • визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів;
  • визначення документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку банків їх фінансово-господарської діяльності;
  • визначення відповідності чинному законодавству відображення фінансово-господарських операцій банків вимогам нормативних актів з ведення обліку і подання звітності;
  • визначення документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських операцій щодо нарахування та сплати банками податків та їх відповідність даним обліку та звітності, чинному законодавству;
  • установлення кола осіб, на яких покладено обов’язок забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів з банківського обліку і контролю.

Об’єктами дослідження у експертизах виступають:

 • первинні документи (накладні, акти приймання-передачі, касові та банківські документи, митні декларації, інвентаризаційні описи, відомості нарахування заробітної плати тощо);
 • облікові реєстри (касові книги, картки складського обліку, реєстри податкових накладних, відомості аналітичного обліку, журнали-ордери, головні книги);
 • бухгалтерська, фінансова та податкова звітність (звіти матеріально відповідальних осіб, касові звіти, звіти про використання коштів, наданих під звіт, баланси та фінансова звітність, податкові декларації та звіти).
Також, при дослідженні можуть використовуватися у якості джерел інформації інші матеріали справи:
 • акти ревізії, документальних перевірок діяльності підприємств;
 • протоколи допитів, свідчення звинувачених і свідків;
 • висновки експертів інших спеціальностей.

Підставою для проведення:

 • судової економічної експертизи є процесуальний документ (постанова, ухвала) або письмове звернення потерпілого чи сторони захисту кримінального провадження, у якому обов’язково наводяться реквізити, перелік запитань, поставлених експерту, а також об’єкти, що підлягають дослідженню;
 • експертного економічного дослідження є письмова заява (лист) замовника (юридичної або фізичної особи) з обов’язковим зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підлягають вирішенню, а також об’єктів, що надаються.

Разом із документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості, що є вихідними даними для вирішення поставлених питань.

Документи має бути систематизовано в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшито, прошнуровано та пронумеровано. Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось із застосуванням комп’ютерних програм (1С, SAP тощо), то експерту в роздрукованому вигляді надаються регістри бухгалтерського обліку, обов’язково засвідчені в установленому порядку.

Згідно з Постановою КМУ від 26.10.2011 №1098 вартість проведення економічного дослідження складає:

 • дослідження простої складності – 3376,80 грн. (з ПДВ);
 • дослідження середньої складності – 8438,40 грн. (з ПДВ);
 • складні дослідження – 15228,00 грн. (з ПДВ).

 

За детальною інформацією звертайтесь:

м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2а

або за телефоном: (0512) 53-11-92